Project Elsakker - Ipon projectontwikkeling
Bekijk alle referentieprojecten

Inbreidingsproject met de Kolken Neet als ruimtelijke ruggengraat

Project Elsakker, Dessel

Elsakker , Dessel

(Her)waarderen van de bestaande omgeving

In Project Elsakker gaat nieuwe ontwikkeling hand in hand met het (her)waarderen van bestaande kwaliteit. Het bestaande terrein bestond uit een inbreidingsgebied in de kern van Dessel (Antwerpse Zuiderkempen) waarop tuinbouwactiviteiten werden gestaakt. Volledig omgeven door bebouwing, kon de site op een beperkt aantal plaatsen worden ontsloten.

Analyse van de bestaande omgeving

Voortraject

Een heldere analyse van de context bracht het natuurlijk systeem en de eigenschappen van de gecultiveerde omgeving in kaart. Door de landschapsbepalende begroeiing te inventariseren en de elementen die kunnen bijdragen tot de creatie van meerwaarde – zij het ecologisch, landschappelijk of sociaal – te weerhouden als bouwsteen, werd de bestaande situatie de drager van het ruimtelijk ontwikkelingsconcept.

Concreet werden de aanwezige waterloop ‘Kolken Neet’ en het complex van waardevol groen langs de oevers als ruimtelijke ruggengraat uitgekozen. Deze waardevolle blauwgroene ader doorkruist het volledige projectgebied en deelt de ruimte op een natuurlijke manier in.

De Kolken Neet als basis

Concept

Het bestaande projectgebied en het programma worden verenigd in het concept. Ruimtelijke kwaliteit en sociale cohesie, steunend op de principes van ‘New Urbanism’, vormen de basis van de structuur. Vertrekkend vanuit de Kolken Neet worden woonzones gecreĆ«erd die met de omliggende bebouwing en met elkaar worden verbonden. Langzame verplaatsingen en sociale interactie worden aangemoedigd aan de hand van de stedenbouwkundige lay-out.

Verenigen van functies

Ontwerp

Na de functies van de verschillende structurele gebieden te hebben vastgelegd, volgt de concrete invulling. De Kolken Neet definieert het buurthart met landschappelijke en maatschappelijke functies die elkaar versterken. Zo wordt een plukbos voor noten en bessen voorzien, wat zowel esthetisch als educatief en ecologisch een meerwaarde vormt. Leefruimtes en tuinen worden georiƫnteerd volgens hun hoogste rendement uit hernieuwbare energiebronnen.

De woonvormen worden in overleg met de gemeente uitgedacht om optimaal de lokale diversiteit van de bewoners te ondersteunen. In functie van leeftijd, gezinssamenstelling en budget werden woonvormen en bouwvoorschriften ontwikkeld die een kwalitatieve architectuur en ruimtelijke vormgeving bewerkstelligen. Van groot belang hierbij was de duurzame landelijke woondichtheid (23.5 ha). Verdichte woonvormen (appartementen, geschakelde bebouwing) werden ingeplant op de plekken waar de omgeving dit toelaat.

De circulatie van langzaam verkeer krijgt voorrang op gemotoriseerd verkeer, waardoor openbare ruimte een functie kan vervullen als sociale schakelaar. Een fijnmazig netwerk van fiets – en wandelpaden zorgt voor maximale langzame doorwaadbaarheid van de wijk. Aantakking op het bestaande weefsel en interne lussen worden beperkt en de ruimte wordt maximaal onthard met bermen en wadi’s. Om ook het bestaande buurtweefsel in het project te betrekken, werd beslist om gemeenschapsfuncties zoals de aanpalende school en de sportzaal beter bereikbaar te maken en uit te rusten met parkeergelegenheden die flexibel in tijd kunnen worden gebruikt (vb. Kiss & Ride tijdens schooluren, buurtparkeren in het weekend, avondparking voor de sportzaal).

Een nieuwe identiteit

Een buurthart

Al deze factoren dragen bij tot de nieuwe identiteit van de buurt en de meerwaarde die het project biedt ten opzichte van zijn omgeving. Een ongedefinieerd deel van Dessel krijgt een nieuwe ruimtelijke identiteit als aangename groene centrumbuurt waardoor de versnippering en de bebouwingsdruk elders in de gemeente afneemt.

Ontdek onze gelijkaardige realisaties

Op de hoogte blijven
van de laatste projecten?

Contact