Zuunhof - Assistentiewoningen - Ipon
Bekijk alle realisaties

Een project dat jong en oud met elkaar verbindt.

Zuunhof – Assistentiewoningen, Sint-Pieters-Leeuw

Zuunhof, Sint-Pieters-Leeuw

Zuunhof - Assistentiewoningen

In Project Zuunhof in Sint-Pieters-Leeuw ontwikkelden we een nieuwe wijk waarbij het belang van duurzaam ruimtegebruik en de verweving van maatschappelijke functies, noden en mobiliteit centraal staan, met een uitgekiend groenconcept als drager van de nieuwe site. We slaagden erin een onbenut binnengebied een nieuwe, kwalitatieve invulling te geven dat klaar is voor de huidige én toekomstige uitdagingen van onze maatschappij. In samenwerking met de gemeente en in functie van het nabijgelegen woonzorgcentrum, werd een concept uitgewerkt dat jong en oud met elkaar verbindt in het nieuwe project.

Verweving

van maatschappelijke functies en noden

Met dit project wilden we een nieuwe thuis bieden aan een divers publiek: van jonge gezinnen in al hun vormen tot oudere, soms zorgbehoevende, bewoners. Daarom werd gekozen voor een combinatie van eengezinswoningen, appartementen en meegroeiwoningen voor senioren. Het project houdt zo rekening met de verschillende mogelijke invullingen van ‘het gezin’.

Belangrijk hierin was de creatie van meegroeiwoningen en assistentiewoningen in het project. Dit draagt bij tot de belangrijke trend van de vermaatschappelijking van de zorg, waarbij de zorg voor diverse doelgroepen zoals kwetsbare ouderen geïntegreerd in de samenleving verloopt. De meegroeiwoningen zijn relatief eenvoudig aanpasbaar aan de (veranderende) persoonlijke situatie van de bewoner(s), wat op termijn niet alleen de woonkwaliteit ten goede komt maar ook voorkomt dat ouderen vroegtijdig hun vertrouwde woonomgeving moeten verlaten. De assistentiewoningen staan in rechtstreekse verbinding met Woonzorgcentrum Zilverlinde, aanpalend aan het project.

Aan de andere kant vinden ook jonge mensen en gezinnen een plaats in Zuunhof. Deze mix van jong en oud versterkt de sociale cohesie van het gebied en komt samen in een groen, centraal gelegen, publiek park dat wordt ingericht met bankjes en trage voet – en fietspaden.

Ruimtegebruik

Duurzaam en groen

Binnen het concept voor de site werd rekening gehouden met de draagkracht van het gebied. Naast het inpassen van een ‘groene long’ centraal – in de vorm van een publiek park met waterbufferingspartijen waar nodig – werd gekozen voor een divers aanbod aan woontypologieën, ingeplant in functie van een maximale ruimtelijke kwaliteit van het gebied. De aanleg van voet – en fietspaden bevorderen het publieke karakter van het gebied en verbinden de verschillende zones met elkaar.

De diverse groenstructuren, zowel privaat als publiek, vertegenwoordigen zo’n 50% van de site en vormen zo een groene ader doorheen het project. Dit maken we hard door middel van een groencharter – waarbij alle nieuwe eigenaars zich waar mogelijk engageren om het vooropgestelde groenconcept te realiseren en/of in stand te houden.

Water

een essentieel element

Water speelt vandaag meer dan ooit een belangrijke rol in onze leef-, speel- en woonomgeving. In dit nieuwe woonproject is dit niet anders. Water en waterbeheersing maakt dus een onderdeel uit van dit woonproject, waarvoor dan ook een specifiek plan werd opgesteld.

Op het niveau van individuele kavels werd een uitgebreid beheersplan opgemaakt waarbij regenwaterputten, voorzieningen voor infiltratie, keermuren en acodrains deel uitmaken van het ontwerp. Op collectief niveau werden wadi’s voorzien die zorgen voor infiltratie en buffering van het regenwater. Deze wadi’s zullen zo bijdragen aan het voorkomen van hittestress en wateroverlast in de wijk. Daarnaast werd een van de wadi’s ook ingewerkt in de groene long als ‘wadivijver’ waardoor deze ook esthetisch een belangrijke meerwaarde biedt voor de buurt.

Mobiliteit

Focus op traag verkeer

Gelegen in de rand rond Brussel biedt de omgeving uitgebreide mogelijkheden qua openbaar vervoer en voor traag verkeer. Om ook het project zelf veilig en aangenaam te houden voor de bewoners, werden ondergrondse parkings aangelegd, goed voor 75% van de parkeermogelijkheden. Daarnaast werd de wegenis specifiek ontwikkeld in functie van plaatselijk verkeer, zodat ze niet als sluiproutes zouden kunnen dienen.

Binnen en langsheen het gebied werd geïnvesteerd in de (her-)aanleg van publieke trage wegen voor voetgangers en fietsers. De bestaande en nieuwe woonwijken worden zo verbonden met het woonzorgcentrum, waarbij het nieuwe park mogelijkheden tot rust en ontspanning biedt.

Interesse in een samenwerking ter ontwikkeling van een gebied of heb je een grond waarop wij diezelfde meerwaarde kunnen creëren? Neem snel contact op, dan bekijken we samen de mogelijkheden.

Ontdek onze gelijkaardige projecten

Op de hoogte blijven
van de laatste projecten?

Contact